2015. április 5., vasárnap

A madarak felrebbennek, majd visszaülnek más sorrendben


Dr. Léhmann György <lehmann@invitel.hu>
2015. február 7. 11:07
Címzett: "Dr. Léhmann György" <lehmann@invitel.hu>

Tegnapi épületes Simicskai kirohanás után ugy gondoltam, hogy megkeresem Bayer Zsoltnak cimzett 2007. év táján írt jelenleg is aktuális intelmeimet, de ehelyett a trójai faló vírussal fertőzött weblapomon alábbi 2007. májusában közreadott írásomban az értelmiség züllöttségével kapcsolatos gondolataimat találtam meg.

Nyolc év telt el, és minden akkori mondatomat a jelenleg fennálló közállapotra is érvényesnek tartom.

A helyzet nem javult, hanem rosszabodott.

Igaz Siófokon a Polgármester személyében változás következett be, majd az elmult évben a korábbi helyi képviselők visszaülése folytán létrejött az új képviselőtestület, de első cselekedetük az volt, hogy még a FIDESZ által is vállalhatatlan Dr. Gruber Attila volt országyülési képviselőt a legnagyobb siófoki kitüntetéssel illették.

Szerintem nincs messze az az idő, amikor Siófok Fő terén Dr. Balázs Árpád szobra, illetve valamelyik középületben portréja fog megjelenni.

Egyfajta fátyollal letakarva, de minden rohadtságával együtt továbbfolytatva a múltat.

2007. májusában az írásomra az alábbi tartalmu levelet kaptam:

„Tisztelt Léhmann Úr!

Megkaptam – mint korábban is – újabb nyílt levelét, és bár az
abban leírtakkal (vagyis nagy részével) magam is tisztában
vagyok/voltam, szomorúan olvastam.
Sajnálom, hogy itt élek, de azt meg még jobban, hogy az
egyszerű ember tehetetlen, bármit is próbál, szélmalomharc
az egész. Ezért is emelem kalapom Ön előtt, hogy fáradságot
és a kellemetlenségeket sem nézve igyekszik a már birkává
silányodott emberekben a becsület és a morál szikráját
fellobbantani.

További munkájához kívánok erőt, kitartást, de
mindenekelőtt jó egészséget!
Tisztelettel:
A.
u.i.: ne vegye tapintatlanságnak, de mivel a szereplőket jól
ismerem (szégyellem), nevem nem írom le…”


Annak a hatszázezer honfitársamnak, akik a közelmultban tántorogtak ki hazánkból, most nem szeretnék helyében lenni.

De legalább nekik van reményük arra, hogy nem  rohadt közállapotok mellett, a tisztességes egyén kijátszására és kifosztására törekvő országban éljenek.

Hazánkban pedig még csak a remény sincs.


Siófokon 2015. február 7. napján.

Léhmann György

===============================


Dr. Léhmann György 86OO Siófok Szűcs u. l. (tel: 84-313-176 és 20-4939851, e-mail: lehmann@invitel.hu)/  
=====================================================================
(Alábbi iratom http://invitel.hu/lehmann Internetoldalon  „ Az értelmiség züllöttsége …” cím alatt olvasható.)
 
Magyar Ügyvédi Kamara Elnökének

Nyílt levél Dr. Bánáti János Elnök Úr részére!

(Az „értelmiség züllöttsége” problémája és veszélyei a gazdasági hatásán túl)

Tisztelt Elnök Úr!


2006. júliusában irt és http://invitel.hu/lehmann Internetoldalon „Tiborc panasza” dokumentumcím alatt olvasható írásomat azzal kezdtem, hogy a „Minden állampolgárnak jogában áll, hogy a valóságos gazdasági helyzetet megismerhesse”, valamint a „valakinek viselnie kell a felelősséget a kialakult helyzetért” politikusi kijelentésekkel azzal a kiegészítéssel értek egyet, hogy az ország valóságos gazdasági helyzetének megismerhetősége jogán túl megilleti az állampolgárokat a szűkebb lakókörnyezetük gazdasági helyzetének megismerhetésének joga is, valamint a helyi – önkormányzati – közszereplőknek is viselnie kell a felelősséget tetteikért.

Kitértem arra is, hogy az ország gazdasági helyzeténél súlyosabb problémának tartom az ország közerkölcsének tragikus állapotát, majd iratom további részében igyekeztem Bogár László közgazdásznak azon megállapításainak helyességét bizonyítani, hogy az ország jelenlegi gazdasági helyzete az „értelmiség züllöttsége” valamint „cinikus felelőtlen elitek” nélkül nem alakulhatott volna ki, de arra már nem tértem ki, hogy az értelmiség egyes rétegeinek felelőssége szerintem nem egyformán állapítható meg. Az értelmiséghez tartozó, termelésben tevékenykedő mérnökök, vagy a gyógyításban részt vevő orvosok felelősségét, „züllöttségét” nem látom megállapíthatónak a Bogár László féle kinyilatkozás szerint, míg az igazságszolgáltatásnál, vagy annak közelében tevékenykedő értelmiség nagy részének felelősségét döntőnek ítélem.

Fájlalom, hogy utóbbiak közül az ügyvédek – kollégáim – többsége sem kivétel és ezen iratom célja ennek az állításomnak igazolása azzal a szándékkal, hogy talán segíthetek a szomorú társadalmi helyzetünk megváltoztatása, erkölcsi felemelkedésünk érdekében.

I.

2007. április 26-án kézbesítette részemre a posta ezen iratom után - 1. számú melléklet – elnevezéssel olvasható, Tolna Megyei Ügyvédi Kamara által 2005. Fegy 39/1. számú, ellenem indított, hatályon kívűl helyezést követő megismételt eljárásban hozott fegyelmi határozatot, mely határozat rendelkező része első bekezdése megállapítja azt, hogy egy 2003-as határozat szerint korábban megrovásban  részesítettek, majd második bekezdésben írt jogszabályok és előírások 1 rendbeli megsértése miatt a harmadik bekezdés szerint a maximális - 300.000.-Ft. - pénzbírságot szabták ki velem szemben.

Annak, hogy a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara járt el Somogy Megyei ügyvéd elleni fegyelmi eljárásban, oka az említett 2003-as, megrovással zárult fegyelmi eljárásban a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara által velem szemben tanúsított magatartás volt.
A fegyelmi határozat szerinti panaszosok, – feljelentőkSiófok Város Polgármestere és Siófok Város Jegyzője az alábbi tartalmú – 2. sz. melléklet – szerinti feljelentéssel kezdeményezték a fenti határozatot eredményező eljárást:
„SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE

            Ügyiratszám: 250/2005.                                                                  Tárgy: Dr. Léhmann György ügyvéd
                                                                                                                                        Jogtalan képviselete

                Somogy Megyei Ügyvédi Kamara

                K a p o s v á r
                Bajcsy Zs. u. 5.
                7400

Dr. Léhmann György siófoki ügyvéd több esetben tett feljelentést, indított pert Siófok város Önkormányzata ellen. Folyamatosan több ügy folyik ellenünk, amelyek általában alaptalanok, így nyomozásokat megszüntetik, a perek tárgyalását elutasítják, vagy elutasító ítélettel végződnek. Más hatóságoknál, mint Versenyhivatal, Közigazgatási Hivatal, stb. is folyamatos bejelentésekkel él, amelyek leginkább azzal végződnek, hogy bejelentés minden alapot nélkülöz.

A fentiek miatt kizárt, hogy az ügyvéd úr Siófok Város Önkormányzatától saját ügyeinek képviseletére megbízást kaphasson. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a Somogy Megyei Bíróságnál az önkormányzat nevében indított pert. Erről a sajtóban is tudósított, természetesen nem úgy, mintha az önkormányzat bízta volna meg.

Nevezett ügyvéd álképviselőként működését kérjük szíveskedjenek kivizsgálni s a vizsgálat eredményéről bennünket értesíteni.

Tájékoztatásul közöljük, hogy összességében 8 és fél milliárd forint építkezést érint az ügy tárgya, amelynek bárminemű megzavarása beláthatatlan anyagi és erkölcsi következményekkel járna.

Mell.: Sm. Bíróság 2. G. 40.061/2005/2. Sz. végzése
          Somogyi Hírlapban megjelent hirdetés

Siófok 2005. május 4.                                      P.H.        Dr. Szélyes Miklós jegyző”

A Tolna Megyei Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottsága eljárásának értékelésénél természetesen kitérek ennek a feljelentésnek problémáira is, most csak annyit jegyzek meg, hogy a feljelentők mindketten jogi szakvizsgával rendelkező jogászok, akiktől elvárható lenne, hogy a Ptk. 221. § szerinti, szerződéskötésnél lehetséges „álképviselőként működést” ne keverjék össze a peres eljárásban irányadó Pp. 66. §-nál szabályozott „meghatalmazott” általi tevékenységgel.

„Álképviselőként” működést a perjog nem ismer, ennél fogva a frappáns válasz erre a feljelentésre az lehetett volna az Ügyvédi Kamarák által, hogy mivel nevezett ügyvédnek a perben álképviselőként működése fogalmilag kizárt, a kivizsgálás nem lehetséges.

Annak az oka, hogy ennek ellenére a fegyelmi eljárást lefolytatták, és úgy ahogy ez a határozatból megállapítható, adja az indokát annak a véleményemnek, hogy Bogár László közgazdász megállapításai megalapozottak. De ennek részletezése előtt engedje meg Elnök Úr azt, hogy arra a kézenfekvő kérdésre adjak választ, hogy amennyiben a fent idézett jegyzői feljelentés szerint folyamatosan, állandó jelleggel támadom mindenféle hatóságnál a Siófoki Önkormányzatot, akkor miért éppen ez az idézés kibocsátása nélkül elutasított keresetlevelem adott okot a feljelentésükre?


II.

Keresetlevelem ténybeli alapját az a Siófoki Önkormányzat eladónak L.A. Shiraz Invest Kft vevővel 2004. július 21-én aláirt adásvételi szerződés képezte, mely szerint Siófokon a Szent László u. végén található Holland Kemping néven ismert 3,6 hektáros ingatlannak megosztása során létrejött, közvetlen vízparti siófoki 2662/75. hrsz. 6029. m2 területű, valamint siófoki 2662/76. hrsz. alatti 2 hektár 2282 m2 területű ingatlanokat 622,8 millió Ft. + ÁFA összegű vételárért adták el.
(Az ingatlaneladásnak körülményeit részletesen a http://invitel.hu/lehmann Internetoldalon „Jókai Villától a Gyógyfürdőig” cím alatti írásom 36-52 oldalain 2006. januárjában ismertettem.)

A szerződéskötés előzményéhez tartozik az, hogy első ízben 2003. október 25-i számában közölte a Somogyi Hírlap „Siófokra jönne az izraeli tőke” című újságcikkben azt, hogy

„Izraeli befektetőké lehet két tóparti önkormányzati ingatlan: 798 millió forintért meghirdetett aranyparti holland kemping és a 250 millióért kínált Ezüstpart kemping területe. Üdülő és Vellness-központot építenének mindkettőre.”,

illetve egy következő cikkben arról is olvashattunk, hogy „Kérdéses: vajon a hárommillió forintos törzstőkéjű cég miként kap kölcsönt a banktól?”, míg a szerződés megkötése után megjelent Siófoki Hírek arról adott hírt, hogy a hárommillió forintos jegyzett tőkével rendelkező L.A. SHIRAZ INVEST Kft több csillagos minőségű szállodai komplexumot kíván felépíteni a megvásárolt ingatlanon.

Olvasva azt is, hogy a Siófoktól 18,5 km-re lévő nagyberényi gyógyvíznek siófoki hasznosítását a gyógyvízhasznosításért felelős, Önkormányzathoz közel álló személy – Török Péter – úgy emlegette, hogy a Holland Kempingből a Siófoki Önkormányzatnak tulajdonában maradó területén Gyógyvízfürdő közelsége az L.A. Shiraz Invest Kft vevő által létesítendő építmények értékét majd növeli, és általam tudva azt, hogy a nagyberényi gyógyvíznek siófoki gyógyvízfürdői hasznosításából nem lesz semmi – erről részletesebben utóbbi dokumentumom III. fejezete foglalkozik – rosszat sejtettem. Arra gondoltam, hogy a 3 millió forint jegyzett tőkéjű vevő menekülhet a vételár megfizetése alól az esetben, amennyiben a szerződés megkötésekor a vételár megfizetésére haladékot kap, majd az eladó által ígért gyógyfürdő elmaradására hivatkozva kártérítésre hivatkozik.

Ezért a Kft-nek külföldi lakóhellyel rendelkező tagjainak cégnyilvántartásba bejegyzett kézbesítési megbízottja részére azt a tájékoztatást adtam, hogy az eladói gyógyvízfürdő ígérgetés minden alapot nélkülöz, és ezáltal igyekeztem akadályozni azt, hogy a vevőnek a szerződéskötés után ez hivatkozási alapja lehessen.

L.A. Shiraz Invest Kft tagjainak akkori kézbesítési megbízottja a részére megküldött iratokat ellenben visszaküldte és telefonon közölte, hogy ténylegesen soha nem volt ennél a cégnél ő kézbesítési megbízott.

------------------------
További aggodalmamra az adott okot, hogy a szerződéskötés után azt is hírül adták, hogy a vételárnak ki nem fizetése folytán tulajdonjog-fenntartásos eladás történt, majd miután a tulajdoni lapot megtekintettem, láttam, hogy tulajdonjogot szerzett 2004. szeptember 28-án az L.A. Shiraz Invest Kft. a 2662/75., és 2662/76. hrsz. alatti ingatlanokon úgy, hogy ugyanezen a napon az ESTE BANK HUNGARY Rt. javára 8 milliárd forint keretbiztosítéki jelzálogjog került teherként bejegyzésre. Attól tartottam, hogy amennyiben e teher bejegyzéséig a Siófoki Önkormányzat nem jutott a vételárhoz, akkor többé a vételár kifizetésének eredményes követelése már nem lehetséges a 3 millió Ft. jegyzett tőkéjű cégnél.


Valamint az is kézenfekvő lett számomra, hogy ha a Siófoki Önkormányzat 2004. július 21-én 622,8 millió forint vételárért adta el a korábbi Holland Kemping nagyobb, értékesebb részét két darabban, és erre az eladott ingatlanokra 8 milliárd Ft. keretbiztosítéki jelzálogjogot két hónap múlva az ERSTE Bank javára bejegyeztek hitel folyósításának biztosítékaként, akkor a korábban Holland Kempinghez tartozó vételi ingatlanok jelentősen többet értek az eladás időpontjában 622,8 millió forintnál.

Utóbbi megállapításom volt az oka annak, hogy meghatalmazás, és minden egyéb kellék nélkül feltűnő értékaránytalanságra alapított, szerződés érvénytelenségének megállapítását kérelmező keresetlevelet küldtem meg a Somogy Megyei Bíróságnak felperesként a Siófoki Önkormányzatot, alperesként az L.A. Shiraz Invest Kft-t feltüntetve. Általam tudottan a bírósági eljárásban az ilyen keresetlevelek sorsát az 1952. évi III. tv. 124. § 2. bek-e (Pp.) rendezi:

„A bíróság a keresetlevelet – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – idézés kibocsátása nélkül elutasítja, ha a jogi képviselővel eljáró fél keresetlevele nem tartalmazza a 121. § 1. bekezdésében foglaltakat, illetve, ha a jogi képviselő nem csatolt a meghatalmazását, vagy elmulasztották az eljárási illeték megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítését.”

Másképpen fogalmazva a törvényhely szerint egy bírósági intézkedést nem igénylően joghatás kiváltására alkalmatlan iratot küldtem meg a bíróság számára tudva azt, hogy ennek folytán ebből sem előnyök, sem hátrányok nem következhetnek senki számára sem.

Így akartam színvallásra késztetni a Siófoki Önkormányzatot a nem kétségesen fennálló feltűnő értékaránytalansággal kapcsolatban. Úgy számítottam, hogy amennyiben a keresetlevelem szerint készek a ténybelileg nem kétségesen megalapozott pert megindítani és lefolytatni, úgy előttem bebizonyosodik az, hogy az adásvételi szerződés megkötése során tisztességesen jártak el, míg az esetben, ha ilyen pert nem hajlandóak a fenti tények ellenére lefolytatni, úgy előttem bebizonyosodik az, hogy tisztességtelenül jártak el.

A válasz pedig erre, mint ahogy a fegyelmi határozatomból megállapítható az lett, hogy Siófok Város Polgármestere és Jegyzője ezek után az Ügyvédi Kamaránál feljelentett…

===================

A keresetlevelemnek remélt bírósági elutasítása óta bekövetkezett változásokat vizsgálva, a jelen iratomra készülve, megtekintettem a vételi ingatlanoknak jelenlegi tulajdoni állapotát. 2007. május 4-én. Ekkor állapítottam meg azt a földhivatali adatokból, hogy a Siófoki Önkormányzattól történt vétel folytán kizárólagos tulajdonjogot szerzett L.A. Shiraz Invest Kft.-nek siófoki 2662/76. hrsz-u 2 hektár 2282 m2 területű ingatlanának tulajdoni lapja szerint 2007. IV. 11-én társasház-alapítás történt.

Ennek során 126 albetétet nyitottak úgy, hogy a /1-es számú albetétnél egy db. 1659 m2 területű garázs, ezt követő 122 albetétnél 122 db. lakás, illetve ezt meghaladóan tároló helységek kerültek ingatlan-nyilvántartásba. A /120-as albetétnél 139 m2 területű lakást láttam, míg a többinél 63-52-67-62 m2 nagyságú lakástulajdonok állapíthatók meg.  

A lakásoknál 7.em.117.sz. jelölést is láttam, melyből következtetem azt, hogy a társasház legalább hétemeletesre lett tervezve. Közvetlenül a Balatonparton, attól 50-100 m-en belül. Oda, ahol korábban a Holland Kemping volt.


Ezeknek az adatoknak alapján semmi esetre sem túlzok, ha azt állítom, hogy a bejegyzés szerint 1659 m2 területű garázzsal is rendelkező legalább nyolcszintes olyan társasház épül, melyben lévő 122 lakás átlagosan 60 m2 területű, míg összterületük meghaladja a 7320 m2-t.

A lakások értékének megállapításához megtekintettem a „PROCENT immobilien” elnevezésű, Internetoldalt, - 3. sz. melléklet - illetve az ezen lévő ingatlanok jellemzőit ismertető azt az oldalt is, mely a következőket közli:

„Ez a város rendelkezik a legszebb strandokkal. Infrastruktúrája jól kiépített. Megvalósult Siófok városának egyik kiemelt beruházása, melynek eredményeként 600 m2 vízfelülettel úszó-, termál- és élménymedencékkel, jacuzzival, gyermeksarokkal, felépült a Galérius wellness központ az Aranyparton 2006. nyarára.”

Mivel a Holland Kempingnek a Siófoki Önkormányzat tulajdonában maradó területén épült fel a Galérius fürdő, valamint a PROCENT által közölt lakások területe is átlagosan 60 m2-re adódik, nem kétséges, hogy a PROCENT által közölt forgalmi érték adatok irányadóak lehetnek az L.A. Shiraz Invest Kft. által megvalósítani kíván 122 lakás esetén is.

A mellékletnél látható, PROCENT által közölt 10 db. lakás ingatlannak összterülete 624,30 m2-re, a lakások árainak összege 302 millió 200 ezer Ft, melyből következik az, hogy a lakások fajlagos m2-kénti ára 484062.-Ft. Az ábrán jól látható, hogy a PROCENT által hirdetett házak négyszintesnél nem magasabbak, így lift ezekben nem található, míg az L.A. Shiraz Invest Kft féle társasház lift nélkül nem építhető meg.

Figyelembe véve az L.A. Shiraz Invest Kft féle társasháznál azt is, hogy a lakásokhoz az 1659 m2 alapterületű garázsingatlan is tartozik, alappal megállapíthatom ezek után azt, hogy a volt HOLLAND KEMPING helyén L.A. Shiraz Invest Kft által épített legalább 7320 m2 területű lakásingatlan ára m2-ként eléri az 500.000.-Ft-ot, míg 122 db. lakás értéke eléri a 3,66 milliárd forintot. - Hozzátéve, hogy egy társasház esetében.

------------------------
Ugyanis a Somogyi Hírlapnak 2004. szeptember 2-i „Tőkeinjekció a Termofoknak” című alábbi tartalmú – 4. sz. melléklet - írása szerint 4 db. ugyanilyen társasház épül fel volt Holland Kempingből megosztás folytán létrejött 2 hektár 2282 m2 területű ingatlanon:

„Megkötötte a szerződést az önkormányzat az izraeli érdekeltségű L.A. Shiraz Kft-vel az aranyparti egykori holland kemping több mint 28 ezer négyzetméternyi területének megvásárlásáról. A vevő így áfával együtt 778,5 millió anélkül pedig 622,8 millió forintot fizet a városnak. A kft négy lakóépületben 488 lakást alakit ki Siófok egyik legértékesebb vízparti telkén, és felépít egy szabadidő-központot is. A szerződésbe foglalták: az eladó, az önkormányzat hivatala átnézte a kft által építendő létesítmények terveit és jelezte, hogy megfelelnek az építési engedély kiadásához szükséges feltételeknek.”

A leírtakból megállapítható az, hogy összesen 29280 m2 alapterületű 488 db. lakás létesül garázzsal.  4. db. nyolcszintes társasházra vonatkozó földhivatali bejegyzéssel.
    
A lakások összértéke pedig eléri a 14 milliárd 640 millió forintot.

(Amennyiben pedig a Kft-nek a Siófoki Önkormányzattól 2004. július 21-én szerzett ingatlanok teljes értékét kívánjuk megállapítani, úgy hozzászámítandó ehhez értékhez az L.A. Shiraz Invest Kft. által ugyancsak megvásárolt 6029 m2 területű 2662/75 hrsz. alatti szintén volt HOLLAND KEMPING-ből kialakított ingatlannak, illetve az ezen építendő szabadidőközpontnak értéke is.)

III.

Iratom 2. oldala alján olvasható válaszadáshoz szükséges, fentiek szerint megállapítható tényálláshoz tartozó jogi alapot a 2000. december 3-án hatályban lépett 2000. évi CXII. tv. – Balaton törvény – 19. § 1. bek-e és az ahhoz fűzött magyarázat adja.

A 19. § 1. bek-nek 2000. december 3-tól 2006. november 22-ig hatályos szövege a következő:

„A meglevő kempingek területének más célra történő igénybevétele csak zöldterületként legfeljebb 4 %-os vagy a turizmus fejlesztését szolgáló területként legfeljebb 10 %-os beépítettséggel történhet.”

A 19. § 1. bek-nek 2006. november 22-től hatályos szövege a következő:

„A kempingek területének más célra történő igénybevétele csak zöldterületként 4 %-os beépítettséggel vagy a turizmus fejlesztését szolgáló vegyes területen, üdülőházas üdülőterületen, illetve a különleges terület-felhasználási egységek közül a vízpart- rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározottakban

a./ közvetlen Balaton parti kapcsolat esetén 15 %-os beépítettséggel,

b./ a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett, eredetileg közvetlen Balaton parti kapcsolattal rendelkező területen a visszamaradó telekre meghatározott terület-felhasználási egység vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározott beépítési százalékával, ha közvetlen parti kapcsolatáról 30 m széles közhasználatú part sétány kialakítására alkalmas zöldterület terület-felhasználási egység kisajátítása céljából lemondott,
c./ a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett, közvetlen Balaton-pari kapcsolattal nem rendelkező területen meghatározott terület-felhasználási egység vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározott beépítési százalékával,
d./ a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet partközeli településeinek területén lévő balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel nem érintett területen a településrendezési tervekben meghatározható beépítési szabályok szerint.”

Ide kapcsolódóan, a Balaton térségében irányadó Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Régió Részletes Fejlesztési Terve 2007-2013 című dokumentuma alapján készült komplex régiófejlesztési programból:

„A kempingekhez és szálláshelyekhez kapcsolódó fejlesztések során kiemelt célként jelenik meg a Fejlesztési tervben: a kempingek minőségi fejlesztése az ADAG ötcsillagos követelményei szerint, szálláshelyek fejlesztése és bővítése, mobil home-ok és telepített lakókocsis fejlesztések, - szolgáltatások bővítése (sport, szórakozás).

A kempingek ezirányu fejlesztésén túl, azonban elengedhetetlenül fontos egyéb fejlesztési célok és beruházások megvalósítása is, ezért szükséges a törvény kempingek területének más célú igénybevételéről szóló rendelkezésének módosítása. A tervezett beruházások között szerepel: konferencia- és welness hotel, gyermekhotel, apartmanhotel, yacht kikötő, apartmantelep és villapark, szórakoztató központ építése és fejlesztése.”

A most idézett jogszabályhely, ehhez kapcsolódó magyarázat, valamint írásom előző fejezetében leirt tényállás alapján már adható választ a 2. oldal alján feltett kérdésre. Arra kérdésre, hogy miért éppen az idézés kibocsátása nélkül elutasított iratom adott okot feljelentésre. A következők szerint:


Soha nem cáfolta Siófok Város Önkormányzata a Somogyi Hírlapban megjelent  (2003.10.25-i, 2004.02.09-i, 2004.02.26-i, 2004. 05.26-i) cikkek címében a „Holland kemping” megjelölést az L.A. Shiraz Invest Kft részére eladott ingatlanokkal kapcsolatosan.
Soha nem cáfolta a 4. számú mellékletnél olvasható 2004. szeptember 2-i újságcikk szerinti azt az állítást sem, hogy a 2004. július 21-én Siófoki Önkormányzat eladónak L.A. Shiraz Invest Kft vevővel kötött adásvételi szerződéssel kapcsolatosan:

„A kft négy lakóépületben 488 lakást alakit ki Siófok egyik legértékesebb vízparti telkén, és felépít egy szabadidőközpontot is. A szerződésbe foglalták: az eladó, az önkormányzat hivatala átnézte a kft által építendő létesítmények terveit és jelezte, hogy megfelelnek az építési engedély kiadásához szükséges feltételeknek.”

A cáfolatok elmaradása folytán pedig a fentiekre tekintettel alappal megállapíthatom azt, hogy

-          szerződő felek jól tudták azt, hogy a Balaton törvény hatálylépésekor – 2000. december 3-án – a vételi ingatlanok kempinghez  – „Holland kemping” – tartozó területek voltak és így vonatkozott ezekre a szerződéskötéskor hatályban volt az a törvényi rendelkezés, hogy vagy zöldterületként 4 %-os, vagy turizmus fejlesztését szolgáló területként legfeljebb 10 %-os beépítettség lehetséges, valamint azt is megállapíthatom, hogy

-          szerződés részét képezi az eladó – Siófoki Önkormányzat – hivatalának, mint építésügyi hatóságnak az a nyilatkozata, hogy a szerződéshez vevő által csatolt, 488 lakás felépítésére vonatkozó tervek az építési engedély kiadásához alkalmasak.

Abból pedig, hogy a most megtekintett ingatlan-nyilvántartási állapota az L.A. Shiraz Invest Kft által megvásárolt ingatlanoknak igazolja a fenti újságcikk szerinti 488 lakás felépítését, az következik, hogy a Siófoki Önkormányzat Hivatala, mint építésügyi hatóság arról a tervről mondta azt, hogy az építési engedély kiadásához szükséges feltételeknek megfelel, melynek alapján ténylegesen fel is épül a 488 lakást magában foglaló építmény (építmények).

Arra kérdésre pedig, hogy mi szükség volt az adásvételi szerződésekben teljességgel szokatlan olyan eladói – eladó hivatala általi – nyilatkozatra, hogy mint építésügyi hatóság a szerződés mellékleteként kezelt vevői tervekről elvi építési engedély jellegű nyilatkozatot tegyen, számomra szintén egyértelmű a választ.

Szerintem a vevő számára az eladó – Siófoki Önkormányzat – hivatala szerződésbe foglalt nyilatkozata vevő részéről az adásvételi szerződés megkötésének feltétele volt.
Szerintem erre a feltételre azért volt szüksége a vevőnek, mert különben nem bízhatott abban a Balaton törvény ismeretében, hogy a terve szerinti 488 lakás felépülhet. 

Joggal nem bízott a megvalósíthatóságban. Ugyanis ahhoz, hogy 488 db. egyenként átlagosan 60 m2 alapterületű – összesen 29280 m2 - lakás hét szinten megépülhessen, szintenkénti 4183 m2, illetve a házakon belüli közlekedőket 20 %-kal figyelembe véve, falazatok felületét nem számítva, 5019 m2 – kerekítve 5000 m2 – felület beépítettsége szükséges a 22282 m2 területű ingatlannál.

Ez pedig a falazatokat figyelmen kívűl hagyva is 22,44 %-os beépítettséget jelent.

Véleményem szerint nem hitte el vevő azt, hogy a szerződéskötéskor hatályos Balaton törvény szerint legfeljebb 10 %-os (jelenleg 15 %-os) beépíthetőség helyett a több mint 22 %-os beépítés lehetséges. Nem beszélve arról, hogy nyilván látta azt is vevő, hogy lakásingatlanok létesítése sem az akkor hatályos, sem a jelenleg hatályos törvényhely szerint nem volt létesíthető meglevő kempingek esetében. 1 m2 alapterülettel sem.


Fentiekből következik véleményem szerint az, hogy ezért csak akkor volt hajlandó a szerződés megkötésére vevő, hogy ha az eladó hivatala, mint az építést engedélyező hatóság szerződésbe foglaltan, garanciális jelleggel közli, hogy nincs akadálya az építési engedély kiadásának a tervek alapján.

Az építésügyi hatóságnak nyilatkozatának szerződésbe foglalása nem más jelentett szerintem vevő számára, mint azt, hogy a szerződés aláírásától kezdve az eladó felelt azért, hogy a szerződés mellékletét képező tervek alapján az építkezés megvalósul. Akármit is írjon a Balaton törvény, vagy bármely más jogszabály.

Természetesnek tartom ezek után azt, hogy a leírt tartalmú szerződésnek megkötését követően néhány hónappal megjelent „Holland Camping szerződésének általam indított érvénytelensége….” kezdetű újsághirdetésemnek olvasásakor a szerződő felek képviselői nyugtalanok lettek. Indokolt a jegyzői feljelentés utolsó mondatát ezzel kapcsolatosan felidézni:

„Tájékoztatásul közöljük, hogy összességében 8 és fél milliárd forint építkezést érint az ügy tárgya, amelynek bárminemű megzavarása beláthatatlan anyagi és erkölcsi következményekkel járna.”

Igaza volt. Hiszen tudta azt a Jegyző Úr, hogy mit tartalmaz a szerződés és az abba foglalt építésügyi hatósági nyilatkozat, valamint jól ismeri a Balaton törvény 19. §-át is. Így alappal gondolhatta azt, hogy az építkezéssel kapcsolatos történések bárminemű feltárása – szóhasználata szerint „megzavarása” – valamint a feltárás utáni valószínű jogszerű intézkedések az építkezésnél beláthatatlan anyagi és erkölcsi következményekkel járhatnak.

Egyébként pedig nem kellett volna nyugtalankodnia. Hiszen a törvényesség érdekében intézkedni jogosult Somogy Megyei Főügyészséghez akár a leírtaknál súlyosabb törvénysértésekre is hivatkozhattam korábban számos esetben, a közhatalom gyakorlóival szemben tapasztalataim szerint soha nem léptek fel. És szerintem nem is fognak.

------------------------
Ami pedig a joghatás kiváltására alkalmatlan keresetlevelemet illeti, a feltűnő értékaránytalanság miatti szerződés érvénytelenségével kapcsolatosan, utólag is bebizonyosodott, hogy az teljes mértékben megalapozott volt. Ugyanis a Siófoki Önkormányzat a Holland Kemping meghirdetése során nem ígérte azt korábban, hogy a szerződéskötéskor hivatala majd kijelenti a Balaton törvény rendelkezései dacára azt, hogy a vételi ingatlanokra építendő 488 lakás és szabadidőközpont építési engedélye megfelel a szükséges feltételeknek.

Azaz joggal gondolhatta az L.A. Shiraz Invest Kft. jelentkezése előtt mindenki azt, hogy a Balaton törvény rendelkezéseinek betartása esetén az ingatlanoknak értéke tényleg 622,8 millió Ft. + ÁFA. A törvényes előírások betartása esetén ez egy reális érték volt.

Ellenben azzal, hogy a Balaton törvény rendelkezésének megsértésével az önkormányzati hivatali nyilatkozat után vevő részére több mint 15 milliárd forint értékű (5. oldalon részletezetten) ingatlan jöhet létre 8,5 milliárd Ft. értékű építkezéssel, valamint 622,8 millió Ft. + ÁFA vételárnak megfelelő pénzösszeg felhasználásával néhány év alatt, megállapítható az, hogy a vételi ingatlanoknak értéke 2004. július 21-én nem 622,8 millió Ft + ÁFA volt.

Hanem legalább 3 milliárd forint. És akkor még mindig nem pontosan vettem figyelembe azt a hasznot, amit közösen tanúsított szokatlan eljárásuk után el lehetett érni.

IV.

Visszatérve az 1. sz. mellékletnél olvasható fegyelmi határozatra, azért láttam szükségesnek fentiek ismertetését, mivel a fegyelmi határozat is ezzel foglalkozik. Egyébként pedig ügyvédnek közéletinek mondható, az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos állampolgári magatartása nem szolgálhat fegyelmi eljárás alapjául, és az eljárásban nem is értékelhető.

Korábban már ez ügyben hozott egy alkalommal - 2006. április 25-én - olyan fegyelmi határozatot a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara – akkor még „csak” 200.000.-Ft. pénzbírsággal sújtottak – mely ellen előterjesztett fellebbezésemre tett észrevételében a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja az alábbi megállapításokkal kérte a hatályon kívűl helyezést:

„Az elsőfokú határozat megalapozatlan. Az elsőfokú fegyelmi tanács nem szerezte be azt a keresetlevelet, melynek elkészítésével az eljárás alá vont ügyvéd a fegyelmi vétséget az elsőfokú fegyelmi tanács szerint megvalósította.”

„Az elsőfokú határozat rendelkező része nem azonos a tárgyalás napján meghozott és írásba foglalt rendelkező résszel. Az elsőfokú határozat rendelkező része nem felel meg a jogszabályi előírásoknak sem.”

Gondolja el Elnök Úr, hogy milyen indulatoknak kellett feszülniük velem szemben a három ügyvédből létrejött Fegyelmi Tanácsban ahhoz, hogy a fegyelmi megbízott szerint is fegyelmi eljárás alapjául szolgáló keresetlevél beszerzése nélkül hozták úgy meg a 200.000.-Ft. pénzbírsággal sújtó határozatot, hogy a határozat rendelkező része iratellenes – hamis – volt, valamint nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. És annak ellenére hozták így meg, hogy még nem is találkoztam soha a Fegyelmi Tanács egyik tagjával sem.

Ezt a határozatot felülbíráló, a Magyar Ügyvédi Kamara által hozott hatályon kívűl helyező határozat legfontosabb részének az indokolás alábbi részét tartom:

„A másodfokú Fegyelmi Tanács álláspontja szerint a kérdéses keresetlevél tartalmát abban az esetben lehet fegyelmi eljárás szempontjából értékelni, ha az vagy annak másolata a Fegyelmi Tanács birtokába kerül. Ekkor állapítható meg ugyanis egyértelműen, hogy az eljárás alá vont ügyvéd követett-e el, és ha igen, milyen fegyelmi vétséget.”

Ily módon világosan megállapítható utóbbi rendelkezésből az, hogy kizárólag a keresetlevél tartalma szolgálhat a fegyelmi eljárás alapjául. Semmi más. Amennyiben számomra kedvezően megfelelő tartalmú a keresetlevél, úgy egyértelműen megállapítható a rendelkezésből következően az, hogy nem követtem el fegyelmi vétségét de az is következtethető ebből, hogy a
2. sz. melléklet szerinti, Siófok Jegyzője által tett feljelentésben irt egyéb előadások közömbösek a fegyelmi vétség szempontjából.
Az, hogy hány esetben tettem bármiféle intézkedést Siófok Város Önkormányzata ellen és ezek alapján indult eljárások miként zárultak, vagy az, hogy hány milliárd forint építkezést érint az ügy tárgya, a hatályon kívűl helyező határozat idézett részéből következően ebben a fegyelmi eljárásban nem játszik szerepet.

Ez teljes egészében összhangban áll egy korábbi, Siófok Polgármestere és Jegyzője feljelentésében leírtakkal azonos jellegű ügyben hozott, Somogy Megyei Ügyvédi Kamara Etikai Bizottsága általi – 5. sz. melléklet – állásfoglalással, mely szerinti


„Az Etikai Bizottság álláspontja szerint az érintettek között keletkezett ügy nem képezheti etikai vizsgálat tárgyát.

A Magyar Ügyvédi Kamara Etikai Szabályzatának alaprendelkezései értelmében (1. pont 2. pont, 3. pont) etikai vizsgálat alá az ügyvédi tevékenység gyakorlása során felmerült kérdések vonhatók”

megállapítás indokolásául az alábbiakat írják:

„Az Etikai Bizottsághoz eljuttatott iratokból egyértelműen azt lehetett megállapítani, hogy a Dr. Léhmann György ellen tett bejelentés alapját képező eset egyrészt az önkormányzati vagyongazdálkodás, ill. az önkormányzati, helyhatósági választási eljárás szegmenseivel áll kapcsolatban.

Mind a Dr. Léhmann György által szerkesztett iratokból,  mind pedig a bejelentést tevő Drv. Vezérigazgatója által megfogalmazottakból azt a következtetést lehetett levonni, hogy a felmerült vita jellege nem az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos.”
------------------------
Ilyen előzmények után hozta meg tehát a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara újabb fegyelmi határozatát. Ebben az Országos Ügyvédi Kamara által fentiek szerint elrendelt tartalmi vizsgálata helyett a keresetlevélnek a következőt írta:

„Az elsőfokú fegyelmi tanács beszerezte a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló keresetlevelet, amely megerősítette azon tényállást, amelyet az elsőfokú fegyelmi tanács az első eljárásban feltárt.”   (2. oldal 3. bekezdés)

Egy szó sincs több a határozatban a keresetlevélről, melynek tartalmától függően valósulhatott, vagy nem valósulhatott meg fegyelmi vétség a hatályon kívűl helyező határozat szerint. Ellenben az ügyvédi tevékenység gyakorlásától független, így az Etikai Bizottság fenti határozata szerinti fegyelmi eljárás lefolytatására alkalmatlan körülményekről a határozat részletesen beszámol.

Megtudhatjuk ebből az L.A. Shiraz Invest Kft székhelyét, a Somogyi Hírlapnak 2005. május 6-i számában megjelent fizetett hirdetésemnek teljes szövegét, Siófok Város Jegyzője megkeresésének tárgyát idézőjelbe foglaltan, illetve tartalmát részletezve a jegyző meglepődéséről is tudomást szerezhetünk, majd arról is, hogy 2005. június 2-i észrevételemben az önkormányzati vagyon óvásának adtam hangot.

Később – határozat 4. oldala alján – írja, hogy „A szankció kiszabásának körében a fegyelmi tanács enyhítő körülményt nem talált.”, melyből következően az önkormányzati vagyon óvásának szándéka is súlyosító körülményként lett értékelve nálam ugyanúgy, mint ahogy a határozatban idézett további előadásom – védekezésem is:

„abban bíztam, hogy a keresetlevél alapján belátja az önkormányzat azt, hogy valóban könnyelműen kötött szerződést és mivel semmi gondja nincs már a perindítással, hiszen jó szándékkal és ingyenesen megtettem helyettük, megköszöni kéretlen segítségemet, és az eljárást végig viszi.”

Az 1. számú mellékletnél lévő határozat 4. oldalán jól látható, hogy ugyanígy ismerteti további súlyosító körülményekként a hasonló tartalmú érvelésemet is, majd miután leírta azt is, hogy nem vitattam a fegyelmi eljárásban a kereset előterjesztését, valamint azt sem, hogy nem volt megbízásom a felperestől, nyomban megállapítja a következőt:


„Ezzel a magatartással megszegte az Ütv. 22. §-a, 23. § 1. és 2. bekezdését és a Magyar Ügyvédi Kamara 8/1999. (III.22) szabályzatának 6/1, 6/3, 6/5. pontját.”

------------------------

Érti ezt bárki is? Hitte volna bárki azt, hogy Magyarország közepén, Tolna Megyében három ügyvédből álló bizottság pálcát tör a legsúlyosabb pénzbüntetést kiszabva egy másik ügyvéd felett azért, mert a mostani társadalmi viszonyok között az Önkormányzati vagyon felhasználásával kapcsolatosan az szót emel és igyekszik megtenni mindent annak érdekében törvénytelenség ne következzen be?

És teszi mindezt úgy a bizottság, hogy azt a körülményt, amire figyelmét felhívták – keresetlevél tartalmának vizsgálata – nem végzi el.
És teszi mindezt úgy, hogy általa tudottan semmiféle törvényes joga nem volt a bizottságnak ahhoz, hogy ügyvédi tevékenység gyakorlásán kívűl felvethessen etikai problémát.

Amit kellett volna nem vizsgált, amit nem kellett volna, abba érzéketlenül és tudatlanul beleavatkozott úgy, ahogy iskolai végzettségtől függetlenül illik tudni, hogy nem illik:

„Az eljárás alá vont ügyvéd öntörvényűen, a közösségi érdek téves értelmezésére alapított jogi indíttatásból járt el, amely körülmény a nagyobb tapasztalattal rendelkező eljárás alá vont tekintetében súlyosító körülményként értékelendő.”           (5.old. közepe)

Vagy lehet, hogy nem is annyira tudatlanul. Ennek vizsgálatával térek rá a következőkben az írásom címét adó „értelmiség züllöttsége” problémára.

===================

V.

Abból indulok ki, hogy a fegyelmi határozat indokolásából megtudható az, hogy a fegyelmi tanács beszerezte a keresetlevelet, a hatályon kívűl helyező határozatban irt iránymutatást betartotta, így a keresetlevél tartalmának vizsgálatához elengedhetetlenül szükséges, L.A. Shiraz Invest Kft és Siófoki Önkormányzat között létrejött 2004. július 21-i szerződést is teljes egészében ismerte. Tartalmilag dönteni arról, hogy a szerződés érvénytelenségének megállapítását kérelmező keresetlevelemben irt feltűnő értékaránytalanság állítása részemről indokolt volt-e vagy sem, csak a szerződés ismeretében volt lehetséges.

Arról is ír a határozat, hogy 2007. március 21-én Siófok Város Polgármestere levelet intézett a fegyelmi tanácshoz, mely kapcsolattartásra is tekintettel nem volt akadálya a szerződés fegyelmi bizottság általi megismerésének. Ezért alappal állítom azt, hogy a fegyelmi tanács a hatályon kívűl helyező határozatot követő fegyelmi határozat meghozatala során

-          tudta, hogy szerződésbe van foglalva az, hogy az eladó – Siófoki Önkormányzat – hivatala átnézte a vevő által elgondolt 488 db. lakás valamint szabadidőközpont kialakítására vonatkozó terveket, és az, hogy a hivatal – Építésügyi Hatóság – kijelentette a tervekről azt, hogy megfelelnek az építési engedély kiadásához szükséges feltételeknek,
-          tudta a három ügyvédből álló bizottság azt, hogy a törvényeknek, így Balaton törvénynek ismeretében azt, hogy az építésügyi hatósági nyilatkozat jogszabály szerinti olyan feltétele az adásvételi szerződésnek, mely feltétel a Balaton törvénynek rendelkezésébe ütközően törvénysértő,

-          tudta azt, hogy az esetben, amennyiben a nyilatkozat a szerződés lényeges részét képezi, úgy a szerződés semmiségének kérdése a Ptk. 200. § 2. bek-e szerint szóba kerülhet, egyébként pedig a Ptk. 210. § 1. és 3. bek-e szerint megtámadásához vezethet a szerződésnek az esetben amennyiben az építési engedélyezési eljárásban észlelik a törvénysértést,

-          tudta azt fentiek alapján, hogy a jegyző által 2005. május 4-én irt feljelentésben megszövegezett „bárminemű megzavarás” emlegetése tartalmilag nem mást jelentett, mint azt, hogy tartott a jegyző, a polgármester, valamint a vevő attól, hogy a jogszabálysértés kitudódása esetén a jegyző szóhasználata szerinti „anyagi és erkölcsi következmények” joggal bekövetkezhetnek,

-          tudta azt, hogy az Önkormányzat vagyongazdálkodására vonatkozó eljárásaimmal  kapcsolatosan fegyelmi eljárás nem folytatható le,

majd mindezek tudatában és kizárólag a vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenységemre utalva – engem sértegetve – hozta meg a maximális pénzbírságot kiszabó fegyelmi határozatot ellenem úgy, hogy egy évvel korábban, hatályon kívűl helyezés előtt ugyanilyen tényállás mellett még százezer forinttal kisebb összegű pénzbírsággal sújtott.

------------------------
Véleményem szerint a fegyelmi bizottság olyan ügyben, ahol a feljelentő nem közszereplő, vagy nem ilyennek intézkedésével kapcsolatosan kell eljárnia, kellően feltárt tényállás után a törvényeknek megfelelő határozatot hoz. Kamarai tisztségükre is tekintettel nincs kétségem, hogy tapasztalt jóképességű ügyvédek jártak el a fegyelmi tanácsban.

A törvényeknek félretétele, a tényeknek félremagyarázása, a logikátlan büntetéskiszabás esetemben csak azzal magyarázható, hogy a feljelentő Siófok Város Polgármestere és Jegyzője volt. Azt, hogy miként befolyásolta ez a tény a fegyelmi bizottság tagjait soha nem fogom megtudni, de ettől függetlenül megállapítható ebben az ügyben az, hogy a fegyelmi bizottság számára nem az volt a fontos, hogy követtem-e el fegyelmi vétséget, vagy sem, hanem az, hogy mindenképpen meg kívántak felelni a feljelentők óhajának.

A fegyelmi határozatban velem kapcsolatban említett „öntörvényűen” szóhasználat azt igazolja, hogy a fegyelmi tanács tagjai elvárják tőlem azt, hogy bármilyen törvénytelenséget észlelek, bármilyen lehetőségem van ezek feltárására, hallgassak. Legyek olyan, mint a többi, és akkor nem leszek öntörvényű. Azt üzenik nekem és mindenki számára, hogy vagy álljak be a sorba, és semmit ne tegyek a tragikus közállapotok jobbítása szándékával, úgy mint ahogy az értelmiség nagy része teszi, mert ha nem, akkor előbb vagy utóbb eltávolítják az ilyen alakot.

Ezt a fenyegetést nálam elnyomja Adynak „Akiben a világosságnak lelke él, kalapáccsal vagy e nélkül, álljon elő és küzdjön a világosságért.” felszólítása, illetve a részemre E-mail-en érkezett alábbi tartalmú – 6. sz. melléklet – üzenet:


„Tisztelt Léhmann Úr!

Megkaptam – mint korábban is – újabb nyílt levelét, és bár az
abban leírtakkal (vagyis nagy részével) magam is tisztában
vagyok/voltam, szomorúan olvastam.
Sajnálom, hogy itt élek, de azt meg még jobban, hogy az
egyszerű ember tehetetlen, bármit is próbál, szélmalomharc
az egész. Ezért is emelem kalapom Ön előtt, hogy fáradságot
és a kellemetlenségeket sem nézve igyekszik a már birkává
silányodott emberekben a becsület és a morál szikráját
fellobbantani.

További munkájához kívánok erőt, kitartást, de
mindenekelőtt jó egészséget!
Tisztelettel:
A.
u.i.: ne vegye tapintatlanságnak, de mivel a szereplőket jól
ismerem (szégyellem), nevem nem írom le…”

Nekem ezek a szomorúan olvasó társaim többet jelentenek, mint a fenyegetések.
------------------------
Ami pedig a fegyelmi ügyet, a fegyelmi bizottságot és a fentiekben leirt körülmények között zajló építkezéseket illeti, minden megy a maga utján.

A fellebbezést leadtam, majd dönt a másodfokú fegyelmi bizottság.
Fegyelmi bizottság tagjait a határozat meghozatalakor bosszú motiválta, ekként felmerül velük kapcsolatosan a közérdekű bejelentő üldözése megjelölésű bűncselekmény alapos gyanúja:

Btk. 257. §: „Aki közérdekű bejelentés miatt a bejelentővel szemben hátrányos intézkedést tesz, vétséget követ el és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.”
Ide vonatkozó Kommentárból:
„1. A közérdekű bejelentés olyan körülményre, hibára, vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség, vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű javaslat társadalmilag hasznos cél elérésére irányuló kezdeményezés.

2./Elkövetési magatartása a bejelentővel szemben hátrányos intézkedés megtétele. A bűncselekmény akkor is megvalósul, ha a hátrányos intézkedést látszólag jogszerű indokok alapján törvényesnek látszó keretek között hozzák meg, érdemben azonban intézkedés jogellenes.”

Természetesen vagylagosan szóba jöhet a fegyelmi bizottsági tagokkal kapcsolatosan a kényszerítés bűncselekményének gyanúja is. Ennek megfelelően terjesztem elő a feljelentésüket.
A Kemping területén történt építkezés miatt szintén szóba jöhet bűncselekmény – Btk. 280. § szerinti környezetkárosítás - alapos gyanúja is, de ebben az esetben nem feljelentéssel élek, hanem a Környezetvédelmi Minisztérium megkeresésével kérek intézkedést.
Ami pedig a lehetséges építésügyi szabálytalanságokat illeti, a 2004. évi CXL. tv. 115. §-a alapján felügyeleti eljárást, míg a 118-119. § alapján ügyészi óvás előterjesztését kezdeményezem az iratom alapján.

Nincs az rendjén, hogy tandíjmentességet élvezve, azaz mások keservesen megkeresett pénzéből finanszírozva az értelmiségi réteghez tudhatom magam néhány évtizede, és akkor még ennyit se tegyek meg azoknak, akiknek végzetségemet köszönhetem.

Siófokon 2007. május 9. napján.
                                                           Tisztelettel:
                                                                                              Dr. Léhmann György
       Siófok Szűcs u. 1. sz.a. lakos
 

 
image002.jpg
100K Megtekintés Letöltés


image004.jpg
129K Megtekintés Letöltés


image006.jpg
134K Megtekintés Letöltés


image008.jpg
140K Megtekintés Letöltés


image010.jpg
117K Megtekintés Letöltés


image012.jpg
81K Megtekintés Letöltés


image014.jpg
53K Megtekintés Letöltés


image016.jpg
91K Megtekintés Letöltés


image018.jpg
77K Megtekintés Letöltés


image020.jpg
65K Megtekintés LetöltésNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Neked mi a véleményed?