2013. március 10., vasárnap

Ne félj! Fordulj szembe a gonosszal!DR. LÉHMANN GYÖRGY  (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176  és 06-20/49-39-85l)  ügyvéd irata  e-mail: lehmann@invitel.hu
   ==========================================================================

Fordulj szembe a gonosszal!


            Nem hagy nyugodni mostanában II. János Pál pápa üzenete: „Ne félj!”

Számomra ez az üzenet ezzel nincs befejezve, hanem szerintem a pápa akkor, ha megismerhette volna a jelenlegi magyarországi, bankok által előidézett katasztrófális állapotokat, akkor a következők szerint üzent volna:

            „Ne félj! Fordulj szembe a gonosszal”

Hasonló módon jutok el az egyén gerinces kiállásának szükségességéhez akkor is, amikor Berzsenyinek „minden ország támasza és talpköve a tiszta erkölcs”, vagy „Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán” soraira gondolok a Szózatnak.

Vörösmarty is, Berzsenyi is, a pápa is szerintem azt üzeni a mai magyar nemzethez tartozóknak is, hogy az egyén sorsáért elsősorban az egyén a felelős, és ezt a felelősséget viselni kell akkor, ha az egyéni boldoguláson túl a nemzetünk sorsáért is aggódunk.

Nem a korrupciótól fertőzött hatalmi elit, vagy Isteni csoda mentheti meg az egyént, és a nemzetet, hanem kizárólag a gonosszal való szembefordulás alkalmas, önmagukkal, családjukkal, nemzettel szemben felelősséget érző, hatalmi eliten kívül élő, oda tartozni nem vágyó tisztességes magyar emberek.
-------------------------

Ezekkel a gondolatokkal javaslom azt minden, a bankok tisztességtelen magatartása miatt vagyona elvesztéséhez közeli állapotba jutott tisztességes adósnak, hogy amennyiben a bírósági végrehajtás szabályai szerinti végrehajtás ellenük megindult, akkor ne a kormánytól, ne az ombudsmantól, ne az adósok megmentőjének mondott szervezetektől, ne az ügyvédektől, vagy éppen a Jóistentől reméljen segítséget, hanem mutassa meg azt, hogy tud küzdeni a saját, és a családja életéért.

Ehhez kívánok az alábbiakban segítséget nyújtani.

=================

Abból indulok ki, hogy az alábbi jogszabályhely szerint

 1952. évi III. tv. 367. § A végrehajtás megszüntetési, illetőleg korlátozási perre kizárólag az a bíróság illetékes, amely a végrehajtási eljárást elrendelte; ha pedig a végrehajtási eljárást a megyei bíróság vagy a munkaügyi bíróság, illetve a közjegyző rendelte el, kizárólag az adós lakóhelye szerinti helyi bíróság illetékes.

A közjegyzői záradékolással indult végrehajtás megszüntetési peres eljárásra kizárólag az adós lakóhelye szerinti helyi – járásbíróság, kerületi bíróság – bíróság illetékes értékhatártól függetlenül, azaz akár százezer forintos végrehajtástól kezdődően a százmillió forintos végrehajtásig ugyanahhoz a bírósághoz kell fordulni.

Abból indulok ki, hogy az eljárásra jogosult helyi bíróságnál már ügyvédi képviselet vagy más kötöttség nincs előírva, azaz az adós két tanúval hitelesített kérelmével minden további nélkül előterjesztheti peres eljárásra irányuló kérelmét.


Abból indulok ki, hogy a devizaalapú hitelszerződésekkel kapcsolatosan a Magyarországon tevékenykedő bankok olyan mennyiségű, és súlyosságú tisztességtelenséget, törvénytelenséget követtek el az adósok sérelmére, hogy tisztességes bírósági eljárás esetén az adósoknak pernyerési esélyei az európai joggyakorlatot figyelembe véve nagymértékben jelentősek.

Abból indulok ki, hogy a bankok tisztességtelen, törvénytelen eljárását megfelelő módon értékelő jogszabályok, Kúriai Vélemények, Európai Bírósági ítéletek olyan mértékben szankcionálják ezt a banki magatartást, hogy a bankok részéről nincs reális perbeli védekezési lehetőség a 2004. május 1-től 2009. december 31-ig megkötött kölcsönszerződésekből fakadó végrehajtás megszüntetési peres eljárás esetén.

Abból indulok ki, hogy a fenti törvény 369. §-a szerinti az a lehetőség, hogy a felperes bármire hivatkozhat ebben a perben, ami a törvényszöveg szerinti

369. § A végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt pert akkor lehet indítani, ha
a) a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre,

megállapítás irányába mutat, és ezek a hivatkozások a 370. § szerint

370. § A végrehajtás megszüntetési és korlátozási perben eljáró bíróság az ügyben a végrehajtást felfüggesztheti.

hiánypótlás nem igénylő perindítás esetén nagy valószínűséggel esetben oda vezet, hogy a bíróság a végrehajtást azonnal felfüggesztheti 15 napon belül.

És a bíróság eddigi tapasztalataim alapján a végrehajtást általában felfüggeszti.

----------------------------

            Ellenben az is kétségtelen tény, hogy a korrupciótól fertőzött hatalmi elit befolyásolását a bíróság felé lehetségesnek tartom a bankok érdekében,

kétségtelen tény az is, hogy ez a fajta peres eljárás az általam képviselt szerződési feltételek semmiségére irányuló peres eljárásokhoz képest rendkívűl költségesek pervesztés esetén.

Peres eljárás megindításakor minden felperes számára szabályosan kiállított költségmentességi nyilatkozatot leadva számíthatunk arra, hogy a bíróság legalább illeték feljegyzési jogot engedélyez, ami azzal jár, hogy ingyenesen megindulhat a per.

Ellenben azért, mert a pertárgy értékét a végrehajtandó összeg adja, és ennek 6 %-a az illeték, pervesztés esetén mondjuk 10 millió forint végrehajtandó követelés esetén 600.000.-Ft. illetékre, és megközelítőleg ugyanekkora összegű ellenfélnek járó perköltségre kötelezés esedékes. Fellebbezés esetén pedig még egyszer ugyanez az összeg, azaz teljes pervesztés esetén kétfokú eljárásban kétmillió forinthoz közeli összeggel nő a tartozása az adósnak a korábbihoz képest.

Ellenben pernyertesség esetén az adós egy forint többletköltség nélkül megszabadulhat a végrehajtás rémétől, és bízhat egy tisztességes elszámolásban a bankkal szemben.

Fentiek megfontolása után csak azoknak javaslom ennek a pernek megindítását, akikkel szemben egy végrehajtást kérő indított végrehajtási eljárást, több végrehajtást kérő esetén nem javaslom a peres eljárást.

==================

Rátérve az adósok általi, további segítséget nem igénylő végrehajtás megszüntetése iránti peres eljárásra, az alábbiakban, valamint a mellékletben küldöm meg azt a keresetlevelet, melynek megfelelő kitöltése után a peres eljárás lefolytatását az adósok által tehát lehetségesnek tartom.

            Tehát közjegyzői záradékolással indult végrehajtási eljárás esetén alkalmazható ez a keresetlevél.

A „végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre” törvényi okra hivatkozással a keresetlevél az alábbiak miatt állítja azt, hogy a követelés érvényesen nem jött létre és ezért a végrehajtás megszüntetésének van helye:

-          egyoldalú banki szerződésmódosításra vonatkozó tisztességtelen – semmis – szerződési feltételek,
-          szerződés semmiségét eredményező hiányosságok, problémák a kölcsönszerződésben,
-          bank felmondási jogának törvénysértő biztosítása a kölcsönszerződésben,
-          adósok hitelképességének túlértékelése a bank által a hitelbírálati eljárás során
-          hivatkozás a C-472/11 számú Európai Bírósági ítéletre a bíróságnak hivatalból vizsgálata végett

A keresetlevélnek pirossal jelzett szavait, szövegrészeit kell az adósnak saját adatai szerint megfelelő módon kitölteni, négy példányban kinyomtatni, majd egyenként minden példányt annak végén két tanú aláírásával együtt aláírni.

A tanuk neve és lakcíme is feltüntetésre kerüljön, valamint olvasható legyen a tanuk neve és lakcíme is.

Ezt a négy példányt adják le tehát a helyi bíróságra a költségmentességi nyilatkozattal együtt, de minden példányhoz mellékeljék másolatban mindazokat az iratokat a bírósághoz továbbítva, melyek alapján a perbeli előadásukat bizonyítani tudják. Későbbi bizonyításra ebben a fajta perben kevés lehetőség van.

Különösen csatolják mellékletben a kölcsönszerződést, felmondási okiratot, végrehajtási záradékot, végrehajtó értesítését.

--------------------------------

Kifejezetten ellenzem azt, hogy iratommal bárki az adósok hátrányára sefteljen. Azaz ügyvéd óra vagy havi bérért, sikerdíjért, munkadíjért vagy bármilyen rafinált módon adóstól bármikor elszedhető pénzért iratom alapján dolgozzon.

Adós megmentőnek mondott bármelyik szervezet tagdíjért, egyéb ilyen-olyan díjért „segítséget” nyújtson. Utóbbiaknál azzal ellenzem, hogy ha megtudom az ilyen fajta pénzszerzéseket, gondolkodás nélkül bárki ellen azonnal feljelentéssel élek.

A többi pedig legyen a bíróság dolga…

======================


Tisztelt Ceglédi Járásbíróság!


Az ide mellékelt kölcsönszerződés szerint 2007. november 20-án kötöttek „LakásvásárlásiKölcsönszerződést kötöttünk alperesi bankkal hétmillióhetvenötezer forint, 45.379 CHF-ben meghatározott  kölcsönre vonatkozóan.

-------------------------------
            Alperes a 2007. november 20-i szerződésben meghatározott 3,89 % ügyleti kamatot később 2009. február 17-én 5,67 %-ra, 2010. július 1-én 5,85 %-ra, 2011. október 11-től 6,16 %-ra emelte

            2011. évben már a folyamatosan megemelkedett törlesztő részleteket nem tudtuk fizetni.

Ezt követően végrehajtást kérő közjegyzőtől az általa közölt adatok alapján tartozásunkról ténytanúsítvány nevű iratot készíttetett, majd 2011. július 6-án azonnali hatállyal felmondta a 56.036,61 CHF. tartozás megjelölésével kötelezettségünk nem teljesítése okából.

A felmondást követően végrehajtási záradék kiállítását kezdeményezte alperes, és erre tekintettel Dr. Kovács József ceglédi közjegyző az ide mellékelt, 51.010/ü/537/2012. számú közjegyzői záradékot kibocsátotta.

Már most hivatkozunk arra, hogy a 805/2004. EK rendeletnek alábbi rendelkezése szerinti igazolást arról, hogy nem vitatjuk az alperesi követelést – alperes soha nem tudta igazolni:

            „Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.)
                a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról

         (5) A "nem vitatott követelések" fogalmának minden olyan helyzetre ki kell terjednie, amikor a hitelező – akinek pénzbeli követelése jellegét és mértékét az adós igazoltan nem         vitatja – az említett adóssal szemben bírósági határozatot, illetve az adós kifejezett beleegyezését igénylő végrehajtható okiratot, legyen az bírósági egyezség vagy közokirat,        tud felmutatni.
         -------------------------
         (7) E rendeletet a nem vitatott követelésekről szóló határozatokra, bírósági egyezségekre és          közokiratokra, valamint az európai végrehajtható okiratként hitelesített határozatok, bírósági          egyezségek és közokiratok megtámadását követően hozott határozatokra kell alkalmazni.
         (8) Az Európai Tanács a tamperei következtetéseiben úgy vélte, hogy a határozat          meghozatalának helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban a végrehajtáshoz való    hozzáférést gyorsítani és egyszerűsíteni kell úgy, hogy el kell tekinteni a végrehajtást         megelőzően a végrehajtás helye szerinti tagállamban szükséges valamennyi közbenső intézkedéstől. A származási tagállam bírósága által európai végrehajtható okiratként   hitelesített határozatot a végrehajtás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha azt a      végrehajtás tagállamában hozták volna meg. Így például az Egyesült Királyságban egy    hitelesített külföldi határozat bejegyzése ugyanazon szabályok szerint történik, mint az      Egyesült Királyság egy más részében meghozott határozat bejegyzése, és ez a külföldi          határozat érdemi felülvizsgálatát nem foglalja magában. A határozatok végrehajtására          vonatkozó intézkedéseket továbbra is a nemzeti jognak kell szabályoznia

Ennek a közjegyzői záradéknak folytán a


végrehajtási eljárás ellenünk Szabó Sándor végrehajtó előtt 0178.V.15016/2012/67. szám alatt 2012. julius 6-án megindult.
------------------------------

Jelen perben érvényesített igényünk célja az az irat e fejezete alapján, hogy a Ptk. 209. § szerinti tisztességtelen szerződési feltételek miatt a 209/A. § 1. bek-re  és a 2. bek-ben írt semmiségre hivatkozva a kölcsönszerződés alperesi felmondását követő végrehajtási eljárást eljáró bíróság előbb függessze fel, majd szüntesse meg.
==================

Figyelembe véve a Luxemburgi Bíróság C-472/10 számú, 2012. április 26-án előzetes döntéshozatali eljárásban hozott ítéletének alábbi megállapításait
3. Az irányelv  - 93/13 EGK Irányelv -  preambulum bekezdése kimondja:
„mivel a szerződéseket egyszerű, érthető nyelven kell megfogalmazni; mivel a fogyasztó számára lehetőséget kell biztosítani, hogy megismerhesse az összes feltételt; […]”
illetve
„5. Ezen irányelv 3. cikke előírja:
„(1) Egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel abban az esetben tekintendő tisztességtelen feltételnek, ha a jóhiszeműség követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára.
meghatározást is, és az alábbi
28. Következésképpen az irányelv 3. cikkének értelmében vett „tisztességtelen” jelleg értékelése során alapvető jelentőséggel bír a fogyasztó azon lehetősége, hogy egyértelmű és érthetően megfogalmazott kritériumok alapján előre láthassa az ÁSZF eladó vagy szolgáltató általi módosítását a nyújtandó szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak vonatkozásában.
illetve az ítélet rendelkező részéből
„Ezen értékelés keretében e bíróságnak a fogyasztói szerződésekben foglalt általános feltételek között – amelyeknek a vitatott kikötés részét alkotja – szereplő valamennyi kikötés, valamint a szóban forgó általános feltételekben előírtakat esetleg meghaladó jogokat és kötelezettségeket előíró nemzeti szabályozás fényében azt kell megvizsgálnia, hogy a nyújtandó szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak változtatásának okait vagy módját egyértelműen és érthetően fogalmazták‑e meg, illetve – adott esetben – azt, hogy a fogyasztók jogosultak‑e a szerződés felmondására.”

rendelkezést, akkor figyelemmel a Ptk. 209. § és 209/A §-okra valamint a 2/2011. PK Véleményre is megállapítható, hogy a fentiekben idézett, kölcsönszerződés okiratokba foglalt egyoldalú szerződésmódosítási banki jogosultságra vonatkozó szerződési feltétel semmis.

-----------------------------
Ennek a semmiségnek jogkövetkezménye az 1/2010 (VI. 28.) PK Véleménynek azon megállapításában fogalmazódik meg, hogy

2. Az érvénytelenség általános jogkövetkezménye az, hogy az ilyen ügyletre nem lehet jogot alapítani, vagyis a felek által célzott joghatások nem érhetők el.

Tartalmilag ugyanezt a Luxemburgi Bíróság fenti ítéletében a 93/13 Irányelvre hivatkozással a következők szerint határozta meg:
8. Az irányelv 6. cikke kimondja:
„(1) A tagállamok előírják, hogy fogyasztókkal kötött szerződésekben az eladó vagy szolgáltató által alkalmazott tisztességtelen feltételek a saját nemzeti jogszabályok rendelkezései szerint nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, és ha a szerződés a tisztességtelen feltételek kihagyásával is teljesíthető, a szerződés változatlan feltételekkel továbbra is köti a feleket.
A végrehajtási eljárás végrehajtási záradék alapján lett elrendelve, és a ténytanúsítványban bankok egyoldalú szerződésmódosítási lehetőségével is emelt összegű tartozása az adósoknak a fentiekben leírt tisztességtelen szerződési feltétel illetve semmiség okából érvényesen nem jött létre:

369. § A végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső végrehajtható okirattal
         elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt pert akkor lehet indítani, ha
a) a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre,

Erre tekintettel a  Pp. 369. § a pontjában jelöljük meg jelen peres eljárás jogi alapját.

Tekintettel arra, hogy a 20/2011. (XII.12.) PK vélemény már idézett 2. pontja szerint Vélelem szól amellett, hogy a fogyasztói szerződésben az egyoldalúan, előre meghatározott, illetve az általános szerződési feltételt a felek egyedileg nem tárgyalták meg, csatoljuk az elbíráláshoz szükséges és rendelkezésünkre álló valamennyi kölcsönnel kapcsolatos iratot, további bizonyítási indítványunk nincs.
===================

            Fenti előadásunkat a 2/2012. (XII.10.) PK Véleményre is tekintettel az alábbiakkal kiegészítjük.

A hitelező bankoknak forráskiadásuk a hitel nyújtásával nincs, soha nem is volt, így az alperesi banknak is arra történő hivatkozása, hogy az általuk meghatározott, egyoldalú szerződésmódosítási joguk feltételei valósak – alaptalanok.

Bankok részéről semmiféle forrásigénnyel nem jár az adósok felé a hitelezés a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsági tagjának alábbi nyilatkozata – rádiónyilatkozata – szerint.

Varga István az alperesi prudens működéshez szükséges beszerzéssel kapcsolatos banki problémákat nem létezőnek állapítja meg:
Alábbi helyen - Alkotó: Kossuth Rádió

„Varga István: Hát ugye a média bemossa az agyunkba azt, hogy ez devizahitel, egy kicsit differenciáltabban devizaalapú hitel. Valójában egyik sem. Egyszerűen arról van szó, hogy aki forinthitelt vett fel, azzal elfogadtatta a hitelezője, hogy vele majd devizában számol el. Ennyi, nem kellett ehhez svájci frank. Tehát valójában azt tudnunk kell, hogy azok a hitelintézetek

Riporter: Tehát azt mondja, hogy a bankok be sem szerezték a svájci frankot?

Varga István: Kétféle intézmény van, és akkor mindjárt világosabb. Van a bank és a takarékpénztár. A kettő nem ugyanaz. A takarékpénztár csak azt a pénzt helyezheti ki, amit vagy hitelként vett fel, vagy nála betétként elhelyeztek. A bank azonban pénzteremtő. A bank nem a betétestől érkező pénzt helyez ki, mint ahogy oly sokan mondják azok, akik ebben a szakmában dolgoznak…

Riporter: Hát főleg a bankok.

Varga István: Igen, a bank pénzteremtő. Neki joga van a tőkéjének függvényében azt a hitelt egyszerűen előállítani. Ez annyit jelent, hogy semmi köze a betétállományához annak a hitelnek, amit létrehoz. Ne most amikor létrehozza és lekönyveli az eszköz és forrásoldalán egyaránt, akkor ő úgy szerződik, hogy na de most svájci frank alapon számolunk el, ettől kezdődően ő csak egy látszatot, egy fiktív devizaműveletet hajt végre.

Tehát akkor, amikor azt tetszenek hallani, hogy megvette meg eladta a svájci frankot, ez nem igaz. Ez ilyen egyszerű.

Riporter: De hát ez az évszázad átverésének tűnik.

Varga István: Úgy van.”

----------------------------
Felperesnek határozott álláspontja fentiekre tekintettel is az, hogy semmiféle deviza beszerzési vagy egyéb olyan problémája soha nem volt az alperesi banknak sem – a többivel együtt – hanem csupán annyi történt, hogy valótlan közlésekkel igazoltan, minden valós, vagy törvényes alap nélkül kényszerítették az adósokat olyan pénzek kifizetésére is, ami őket nem illette.

Eldöntötték azt, hogy vagyonukat növelik abban az időszakban is, amikor egyébként valóban az ország gazdasági élete válságba került.

Ameddig alperes nem bizonyítja azt, hogy honnan és milyen mennyiségű devizát szerzett be a korábbiakhoz képest terhesebb körülmények között, kérem fogadja el T. Bíróság felperesnek azt az álláspontját, hogy csupán az alperesi, illetve a többi bank valótlan állításainak eredménye az általuk szerkesztett szerződésekben és Üzletszabályzatban a kölcsönhöz szükséges devizabeszerzés és ezzel kapcsolatos nehézségek ismertetése.

Valamint fogadja el T. Bíróság felperesnek azt az álláspontját, hogy az adós a szerződés megkötésekor csupán azt tudta a szerződésben tett CHF jelölés folytán, hogy azért kap a kölcsön felvételének időpontjában viszonylag alacsonyabb kamatozású hitelt a forintalapú hitelezéshez képest, mert később, a törlesztő részletek fizetése időpontjának megfelelően a törlesztő részletek nagysága függ a HUF/CHF árfolyamát, valamint a CHF jegybanki alapkamatától. Utóbbira az alábbi PSZÁF tájékoztatás alapján is számított a hitelt felvevő:

„2. Kamatkockázata minden hitelnek van, devizahitelnél ez azt jelenti, hogy ha az adott deviza irányadó kamata emelkedik, akkor emiatt nőhet a devizahitel kamat is. Ennek magyarázata az, hogy a banknak is fizetnie kell azért a devizáért, amelyet aztán hitelként tovább ad. Hogy mennyit kell fizetnie, az elsősorban az adott deviza irányadó kamatától, például a Svájci Nem Bank, vagy az Európai Központi Bank alapkamatától függ.”

===============
Ennek a pernek tárgya az is, hogy a szerződés megkötésének időpontjában hatályos jogszabályok szerint állapítsa meg T. Bíróság a bank egyoldalú szerződésmódosítására vonatkozó szerződési feltétel érvénytelenségét és legfőbb jogkövetkezményét. Azt, hogy érvénytelen szerződésre, vagy szerződési feltételre jogot alapítani nem lehet.
---------------------------

A 2/2012 (XII.10.) PK Vélemény ezzel kapcsolatosan a következőket rögzíti:
„6. Tisztességtelen az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó olyan kikötés, amely a fogyasztóval szerződő pénzügyi intézmény számára – a fogyasztó hátrányára – indokolatlan és egyoldalú előnyt nyújt. Az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötés különösen akkor tisztességtelen – feltéve, hogy nem ütközik jogszabályba –, ha:
g) kizárja, hogy a fogyasztó javára bekövetkező feltétel változás hatása a fogyasztó javára érvényesítésre kerüljön (szimmetria elve).

 Illetve a PK Vélemény Indokolásának ide vonatkozó része a következő:


g) A fogyasztó terhére történő egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége csak akkor tisztességes, ha nem csak a fogyasztó hátrányára történő körülményváltozás hatásának áthárítását teszi lehetővé, hanem egyidejűleg kötelezettségként kezeli a fogyasztó javára történő körülmények megváltozása esetén annak a fogyasztó javára történő érvényesítését az arányosság elvének érvényre juttatása mellett. Ellenkező esetben a szerződéskötéskor kialkudott értékegyensúly felbomlik.

Álláspontom szerint az Indokolásnak kivastagított, idézett megállapítása folytán a kérdés eldőlt. Hiszen eszerint csak akkor lehetett volna a hátrányos körülményváltozások hatását áthárítani a fogyasztók hátrányára, ha ugyanezen körülményeknek kedvező változásait pedig a fogyasztók javára rendelték volna szerződés szerint figyelembe venni.

Mivel ez nem történt meg, ezek a szerződési feltételek tisztességtelenek és érvénytelenek.

Arról nem ír a Hpt, hogy az adósok javára miként kell rendelkezni, de minden jóérzésű, tisztességes szerződő félnek íratlan törvény alapján ezt is tudnia kell. Úgy, ahogy a Ptk. 209. § rendelkezései megkövetelik.
==================
A 93/13. EGK Irányelvében alábbiak szerint a 3. cikk 3. bekezdésben említett feltételeket tartalmazó Melléklet 2. pontjában meghatározott

b) A j) pont nem akadályozza azoknak a feltételeknek az alkalmazását, amelyek szerint a pénzügyi szolgáltatások nyújtója fenntartja a jogát a fogyasztó által fizetendő vagy őt megillető kamatláb vagy a pénzügyi szolgáltatások nyújtásáért fizetendő bármilyen más összeg értesítés küldése nélküli megváltoztatására, ha erre érvényes indoka van, azzal a kikötéssel, hogy a pénzügyi szolgáltatások nyújtója köteles erről a másik szerződő felet vagy feleket a lehető legrövidebb időn belül értesíteni, és hogy az utóbbi jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
rendelkezéssel összhangban álló,  „a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről”  elnevezésű 18/1999. (II.5.) Korm. rend.
2. § A fogyasztói szerződésben az ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek kell tekinteni különösen azt a szerződési feltételt, amely

d) lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél a szerződést egyoldalúan, a szerződésben meghatározott alapos ok nélkül módosítsa, különösen, hogy a szerződésben megállapított pénzbeli ellenszolgáltatás mértékét megemelje, vagy lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél a szerződést egyoldalúan, a szerződésben meghatározott alapos okkal módosítsa, ha ilyen esetben a fogyasztó nem jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, vagy azt felmondani;

jogszabályi rendelkezésének megfelelően a 2/2012. (XII.10) PK Véleményben megfogalmazott

„6. Tisztességtelen az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó olyan kikötés, amely a fogyasztóval szerződő pénzügyi intézmény számára – a fogyasztó hátrányára – indokolatlan és egyoldalú előnyt nyújt. Az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötés különösen akkor tisztességtelen – feltéve, hogy nem ütközik jogszabályba –, ha:
f) a szerződésmódosítás bekövetkezése esetére nem biztosítja a fogyasztó számára a felmondás jogát (felmondhatóság elve).
---------------------------

Megemlítve azt is, hogy az adóst megillető felmondási jog az adós általi azonnali teljesítést nem feltételezi a 2/2012. (XII.10.) PK Vélemény 6. pontjának f. pontjához tartozó Indokolás szerint:

„f) Az egyoldalú  szerződésmódosítás esetére – mivel az a fogyasztó  kötelezettségeire kihat – biztosítani szükséges a felmondás jogát. Ezt előírhatja maga a jogszabály is, ennek hiányában az általános szerződési feltételek között  indokolt rendezni: a módosítást hogyan kell a fogyasztó tudomására hozni, és mennyi idő áll a fogyasztó rendelkezésére ahhoz, hogy felmondási jogával éljen. E szerződési rendelkezések tisztességessége is vizsgálat tárgyát képezheti. Önmagában a felmondás jogának kikötése ugyanakkor nem teszi az egyoldalú szerződésmódosítást tisztességessé. A felmondási jog gyakorlásával együtt járó jogkövetkezmények – az egyösszegű visszafizetési kötelezettség, a hitelkiváltás magas tranzakciós költsége – miatt ugyanis az a fogyasztó számára gyakran nem jelent reális alternatívát a szerződésmódosítással szemben”.

Ilyen felmondási jogot alperesi bank az általa készített szerződésben adós javára nem biztosított, ezért a PK Vélemény szóhasználatával élve törvénybe ütközés folytán tisztességtelen, érvénytelen az alperesnek egyoldalú szerződésmódosítási, szerződésbe foglalt joga.

==================
Egyébként természetesen alperesi Üzletszabályzatot soha nem láttunk.
A 2/2012. PK Vélemény az Üzletszabályzatról többek között a következő megállapításokat teszi:
„A Ptk. 205/B.§-a szerint az általános szerződési feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél – a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta. Erre tekintettel az olyan általános szerződési feltételek között szereplő szerződési kikötés, amelyet a fogyasztó nem ismerhetett meg, nem válik a szerződés részévé; külön azonban csak azokra a feltételekre (okokra) kell felhívni a figyelmét, amelyek esetleg lényegesen eltérnek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől, vagy vala
...

[A levél megkurtítva]  Egész levél megtekintése


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Neked mi a véleményed?